اعلام برندگان قرعه کشي بازي تراکتور و نفت مسجد سليمان

دبیر خبر

2 سال پیش

به گزارش تراپ، قرعه کشي بازي تراکتور و نفت مسجد سليمان، بين هواداراني که از اپليکيشن تراپ بليت بازي ترا خريده بودند توسط باشگاه تراکتور انجام شد و آقاي امير منايي برنده خوش شانس اين بخش بودند.

همچنين قرعه کشي بخش پيش بيني بازي تراکتور نفت مسجد سليمان نيز صورت گرفت و از بين 2145 نفري که درست پيش بيني کرده بودند آقاي علي ملک زاده به قيد قرعه انتخاب شدند.

هر دو برنده خوش شانس براي هماهنگي دريافت جايزه خود بايد با روابط عمومي باشگاه تراکتور تماس بگيرند. جايزه در نظر گرفته شده در هر دو بخش، پيراهن اصلي باشگاه تراکتور با امضاي سه کاپيتان(مسعود شجاعي، اشکان دژاگه پ به قيمت 5000 تومان تهيه کرده و در قرعه کشي شرکت کنند

قيمت بليت در سايت باشگاه 15000 تومان است و در اپليکيشن تراپ نيز بعد از ساعت 12:30 روز سه شنبه هم قيمت سايت و 15000 تومان مي شود.

پيش بيني بازي تراکتور و شهر خودرو هم اکنون فعال و تا پايان سوت نيمه اول اين باز فعال خواهد بود براي پيش بيني هاي درست پس از بازي قرعه کشي انجام مي شود.

قرعه کشي در بخش خريد بليت بر اساس کدملي و در بخش پيش بيني بر اساس شماره موبايل خواهد بود.

اخبار مرتبط

حامیان تراکتور

تراکتور را دنبال کنید